Klart slut!

Efter allt mindre aktivitet från Uppsala Airs sida de senaste åren, och förra årets besked om att man skrotat sin idé, verkar det nu som att förnuftet till slut har segrat i frågan om att starta lågprisflyg från Ärna! Försvarsmakten har nu backat helt från tanken att söka en civil aktör på flygplatsen. I en skrivelse till Miljödomstolen skriver de:

”Det bolag som planerat civil linjeflygtrafik på Uppsala flygplats har numera meddelat att verksamheten inte avses påbörjas, och att bolaget har trätt i likvidation.

Försvarsmakten avser till följd av den nya inriktning för myndigheten som beslutats av riksdagen och regeringen att inte söka annan avtalspart för civil linjeflygtrafik på flygplatsen. Försvarsmakten kommer därför nu även att ansöka hos länsstyrelsen i Uppsala län om ändring gällande tillstånd med anpassning till enbart egen verksamhet.”

Miljödomstolen meddelar att de har för avsikt att upphäva igångsättningstillståndet. Domen har inte formellt fallit ännu, men nu kan vi förhoppningsvis snart andas ut!

Se även artikel i UNT 2019-03-14.

Uppsala Air ger upp?!

Enligt en artikel i UNT 2018-06-08 har nu Uppsala Air gett upp sin idé om att starta civilflyg 4 km från Stora torget. Ska man tro på det eller är det bara en taktisk manöver inför höstens val…?

Försvarsmakten vill ha mer tid…

Som vi skrev när bygglovsansökan drogs tillbaka så ger inte Uppsala Airport och Försvarsmakten upp. Nu vill man ha längre tid på sig att starta den civila verksamheten, och ansöker om att få starta senast oktober 2021.

Man bidar antagligen sin tid i hopp om en ny majoritet efter nästa kommunalval, och därmed en mer välvillig byggnadsnämnd som inte tycker att det krävs sånt tjafs som en detaljplan för att bygga en ny civil flygplats med terminal, parkeringar, bränsledepå etc i direkt anslutning till bostadsområden.

Läs ansökan om förlängning.

Bygglovsansökan dras tillbaka!

Uppsala Airport har nu dragit tillbaka sin bygglovsansökan för en terminalbyggnad. Detta efter att ansökan först kuppats igenom i byggnadsnämnden, och därefter upphävts av Länsstyrelsen.

Kommunalrådet Erik Pelling säger:

”Jag skulle tro att det här är den sista delen i den här historien”

Vi hoppas att han har rätt, men vågar dock inte tro att den tillbakadragna ansökan skulle betyda att Uppsala Airport och dess ägare och finansiärer nu skulle ge upp sina planer. Fortsättning lär följa…

Se artikel i UNT här.

Kuppen misslyckades!

Länsstyrelsen har nu beslutat att det bygglov för terminalbyggnad som beviljades under kuppartade former i december 2014 ska upphävas!

Därmed skickas frågan tillbaka till byggnadsnämnden. Den här gången kommer man förhoppningsvis att behandla frågan på ett korrekt sätt, och exempelvis inte bevilja bygglovet innan remisstiden gått ut, och utan en detaljplan för området. Erik Pelling, socialdemokrat och ordförande i plan- och byggnadsnämnden, säger dock att det inte är troligt att en detaljplan kommer att upprättas.

Läs artikel i UNT.

Inhibition av bygglovet!

Flera överklaganden mot det kuppartade bygglovsbeslutet lämnades in, och Länsstyrelsen har nu beslutat om inhibition av bygglovet medan ärendet utreds!

Detta innebär att terminalbygget inte kan börja förrän Länsstyrelsen utrett de frågetecken man konstaterat i handläggningen av ärendet. Länsstyrelsen verkar alltså, i likhet med oss, inte dela Liv Hahnes uppfattning om att bygglovsansökan hanterades korrekt.

Ingen JO-kritik mot Hahne

Bygglovskuppen i december 2014 resulterade i ett antal JO-anmälningar mot Plan- och byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M).

JO väljer dock att lägga ner ärendet, utan åtgärd och utan kommentar eller motivering!

På JO:s hemsida kan man läsa:

Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. […] I tillsynsarbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.

”Gällande författningar” anger alltså tydligen inte att man ska invänta remissinstansers synpunkter innan man fattar beslut i ett ärende…

KU ifrågasätter regeringens hantering

Enligt SVT Uppland begär KU besked angående den förra regeringens hantering av ansökan om civilflyg på Ärna.

Den bristfälliga motiveringen till beslutet och att frågan inte fanns på ärendelistan inför regeringssammanträdet där beslutet togs är ett par av de saker KU ifrågasätter.

Bygglov kuppades igenom!!!

Efter att i nästan tio år ha följt frågan borde ju ingen längre förvånas över vilka politiska manövrer och krumsprång som kan tas för att civilflygsförespråkarna ska lyckas trumfa igenom Ärnaprojektet. Men vid byggnadsnämndens sammanträde 2014-12-11 sattes nog något slags svenskt rekord i detta avseende…

En ansökan om bygglov för civilflygets terminalbyggnad hade lämnats in, och som brukligt erbjöds de närboende att komma med synpunkter. Synpunkterna skulle lämnas senast 2014-12-24, och bygglovsärendet skulle sedan behandlas på ett extrainsatt nämndmöte 2014-12-29, ett par dagar innan den (efter valet) nya byggnadsnämnden tillträder. Bara att sätta in ett extra möte för att ”fem i tolv” klubba igenom ett beslut kan ju tyckas en aning tvivelaktigt…

Men nämndens ordförande, moderaten Liv Hahne, hade inte lust att invänta varken de kringboendes synpunkter eller det extrainsatta mötet! Istället förde hon vid sittande nämndmöte 2014-12-11 upp frågan på dagordningen, och när det var dags att ta beslut lyckades hon dessutom få centerpartiets ledamot förklarad jävig, med hänvisning till att han arbetar på Akademiförvaltningen, som äger mark runt flygfältet. Tack vare att centerns representant tvingades lämna mötet fanns nu plötsligt en majoritet för att godkänna det sökta bygglovet!

Simsalabim, så hade nämnden godkänt bygglovet innan de kringboende hunnit lämna sina synpunkter, och trots att det egentligen fanns en majoritet i nämnden för att först upprätta en detaljplan för området!!!! Stadsjuristen Mats Sandmark gjorde också i november bedömningen att ansökan för terminalbygget kräver en detaljplan (se PM av stadsjuristen).

Tyvärr är ju detta bara ett av flera exempel där man tillgriper minst sagt okonventionella metoder för att pressa Ärnaprojektet genom beslutsapparaten.

På frågan varför det var viktigt att skynda på beslutet svarade Liv Hanhne enligt UNT:

Jag ansåg att det var för mycket spekulationer fram och tillbaka och att det var viktigt att fatta ett beslut. Det var inget märkligt med det.

Med andra ord: det rådde delade meningar i frågan, så vi var tvungna att snabbt se till att vi fick vår vilja fram.

Kommunens bygglovchef Christian Blomberg sa enligt UNT dagen efter beslutet:

Jag har inte varit med om detta förfarande tidigare men det är med all sannolikhet ett inkorrekt sätt att fatta beslut.”

Hanteringen av ärendet har nu anmälts både till Förvaltningsrätten och Justitieombudsmannen.