Ingen JO-kritik mot Hahne

Bygglovskuppen i december 2014 resulterade i ett antal JO-anmälningar mot Plan- och byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (M).

JO väljer dock att lägga ner ärendet, utan åtgärd och utan kommentar eller motivering!

På JO:s hemsida kan man läsa:

Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. […] I tillsynsarbetet kontrollerar JO att myndigheterna handlägger sina ärenden och i övrigt utför sina uppgifter enligt gällande författningar.

”Gällande författningar” anger alltså tydligen inte att man ska invänta remissinstansers synpunkter innan man fattar beslut i ett ärende…